About

ตัวบล๊อกนี้คือเอานิยายในอินเตอร์เนตมาแปล ซึ่งผมก็หาเอาจาก http://www.novelupdates.com/

ตอนนี้กำลังแปลอยู่ 2 เรื่องก็คือ HJC กับ Farm พร้อมกับทำเว็บใหม่ซึ่งจะมุ่งเน้นในการอ่านนิยายเป็นหลัก

ซึ่งกำลังศึกษาและทดลองอยู่ถ้าเสร็จแล้ว จะบอกนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s