HJC เล่ม 3 ตอนที่ 16.3

ต้อนรับปีใหม่นะครับ จากนี้ไปผมจะจัดการเวลาให้ดีขึ้น  และจะลงให้ทุกอาทิตย์ไม่ว่าจะติดอะไรหรือไม่ ถ้าลืมลงก็จะลงให้วันถัดไปนะครับ

Direct Link    อยากสนับสนุนเข้าผ่านลิ้งนี้>> Sponsor Link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s